B6/6 Long Thời, Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh.
Đặt hàng : 0961.802509

Thời gian làm việc : 08H – 05h30 (Trừ ngày Lễ và CN)